oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Szanowni  Państwo

Informujemy, że  z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Danych Osobowych.  W naszej placówce mieszczącej się przy ul. Podgórze 26, funkcję na tym stanowisku pełni Pani Beata Roczniak. Telefon kontaktowy:  13 46 45 340, Adres e-mail: rodo.przedszkole3sanok@o2.pl

INFORMACJA

W związku z wdrożeniem ustawy o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że pozyskane dane osobowe nie  będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państwa trzeciego.

Klauzula informacyjna

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1−2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 ul. Podgórze 26, 38-500 Sanok
  • Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 jest Pani Beata Roczniak, dane kontaktowe: numer telefonu: 733 800 828.

e-mail: rodo.przedszkole3sanok@o2.pl

  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do placówki Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 3 w Sanoku
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkiem ustawowym 3a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia prawidłowej opieki.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3