oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji

pobytu dziecka w roku szkolnym 2019/2020

w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Sanoku

 

  1. W Samorządowy Przedszkolu nr 3 obowiązuje elektroniczny system ewidencji „Punktualny Przedszkolak, służący do ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 3
  2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług Przedszkola oraz ich rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając liczbę rozpoczętych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
  4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zakupić jedną indywidualną kartę zbliżeniową. Koszt wyrobienia i wydania karty wynosi 10,00 zł.
  5. Karta jest własnością rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Rodzic/opiekun prawny może dokupić na własność dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do intendentki. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 10,00 zł/szt.
  7. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
  8. Wyjście dziecka należy zarejestrować po odebraniu dziecka z sali.
  9. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
  10. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się numer użytkownika.
  11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka obecnego w przedszkolu, skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu tj. od godz. 6.30 do 16.00 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
  12. Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienie.
  13. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
  14. Z regulaminem zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i opiekunowie prawni.
  15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  16. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent.
  17. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Nr 101/2019 Dyrektora Przedszkola z dniem 30.08.2019 r.
  18. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 w Sanoku.

 

Mgr Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola     

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3