oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

REGULAMIN IMPREZY „ZIELONA NOC W PRZEDSZKOLU”

 

 1. Impreza „ZIELONA NOC W PRZEDSZKOLU”, zwana dalej „Zieloną Nocą”, jest częścią programu wychowawczego Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku skierowanego do dzieci kończących edukację przedszkolną.
 2. Zielona Noc odbywa się w terminie uzgodnionym z Dyrektorem przedszkola.
 3. Rodzice dzieci uczestniczących w Zielonej Nocy przedstawiają Dyrektorowi z trzydniowym wyprzedzeniem:
 • planowany termin oraz plan spotkania,
 • imienny wykaz rodziców zobowiązanych do współorganizowania przebiegu Zielonej Nocy, w tym:
  • listę rodziców odpowiedzialnych za zakup produktów spożywczych do wykorzystania podczas kolacji (grill) oraz ewentualnego śniadania dla przedszkolaków, rodziców oraz kadry wychowawców. Lista produktów spożywczych winna uwzględniać przygotowanie kolacji dla wszystkich przedszkolaków biorących udział w Zielonej Nocy, ich rodzeństwa, jak również rodziców i kadry uczestniczącej w Zielonej Nocy;
  • listę rodziców odpowiedzialnych za organizację kolacji, przygotowania stołów, talerzy, napoi, wydania jedzenia i posprzątanie po kolacji;
  • listę rodziców odpowiedzialnych za organizację śniadania i posprzątanie po śniadaniu w sobotę po Zielonej Nocy;
  • listą rodziców zostających na noc wraz z kadrą wychowawców,
  • Dyrektor Przedszkola z własnej inicjatywy może wesprzeć logistycznie organizację Zielonej Nocy (organizowanie wspólnych zabaw i konkursów, pomoc w obsłudze imprezy, myciu naczyń itp.) 
 1. Zielona Noc dzieli się na dwa etapy:
 • etap pierwszy: wspólna zabawa na świeżym powietrzu (zawody sportowe);
  • kolacja i dyskoteka.
  • wspólne oglądanie filmów/pokaz mody piżamowej.
 • etap drugi: nocowanie (do uzgodnienia).
 1. W etapie pierwszym czynnie uczestniczą najbliżsi przedszkolaka (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie). Z uwagi na charakter zabaw obowiązuje strój sportowy. Etap pierwszy trwa do godz. 22:00

W międzyczasie rodzice przygotowują kolację na godzinę 20:00.

 1. Opiekę nad przedszkolakami sprawują:
 • podczas pierwszego etapu: co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana imiennie przez rodzica;
 • podczas etapu drugiego: nauczyciele uczący w przedszkolu wraz z wyznaczonymi imiennie rodzicami.
 1. Wszyscy uczestniczący w Zielonej Nocy rodzice i opiekunowie prawni są odpowiedzialni za organizację Zielonej Nocy, biorąc w niej czynny udział, na bieżąco reagując na zaistniałe potrzeby, służąc pomocą i wsparciem nauczycielom i rodzicom bezpośrednio zaangażowanym w organizację Zielonej Nocy.
 2. Po zakończeniu kolacji, rodzice wraz z kadrą przygotowują miejsca do spania dla dzieci.
 3. Ustala się, że na każde 10 dzieci w nocy przypada min. 2 rodziców i 1 wychowawca.
 4. W Zielonej Nocy mogą wziąć udział wszyscy 6-latkowie kończący w br. szkolnym przedszkole, przy czym w wyjątkowych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą może nie dopuścić do udziału w imprezie przedszkolaka sprawiającego trudności wychowawcze.
 5. Warunkiem uczestnictwa przedszkolaka w Zielonej Nocy jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie, ogłoszonym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 6. Niedostarczenie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przedszkolaka z udziału w Zielonej Nocy.
 7. W przypadku organizacji Zielonej Nocy połaczonej z noclegiem przedszkolaki przynoszą ze sobą:
 • śpiwór lub koc, poduszkę,
 • materac lub karimatę,
 • piżamę lub wygodne rzeczy do spania,
 • materiały związane z realizacją programu imprezy, zaplanowanego przez wychowawców, np.: strój na dyskotekę, gry planszowe, filmy itp.,
 • ulubioną przytulankę.
 1. Cisza nocna w trakcie Zielonej Nocy obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 2. W trakcie Zielonej Nocy rodzice (prawni opiekunowie) przedszkolaków zobowiązują się do:
 • zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z nauczycielami (włączony telefon),
 • natychmiastowego odebrania przedszkolaka z imprezy w razie jego niewłaściwego zachowania bądź złego samopoczucia,
 • odebrania dziecka najpóźniej o godzinie 8:00 dnia następnego.
 1. Przed opuszczeniem przedszkola wyznaczeni rodzice zobowiązani są do uporządkowania terenu i użytkowanych pomieszczeń.
 2. Obowiązkiem każdego rodzica (opiekuna prawnego) przedszkolaka uczestniczącego w Zielonej Nocy jest zapoznanie się z powyższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3