oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3

W SANOKU

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 posiada ustalone procedury dotyczące bezpieczeństwa wychowanków. Wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i opiekunów obowiązują przepisy zawarte w Statucie Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3, wewnętrznym regulaminie bezpieczeństwa, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci.

Podstawowe akty prawne regulujące podstawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm. – art. 72),
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526) z późniejszymi ratyfikowanymi zmianami,
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2007.303.1);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.),
 • Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.),
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1604 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku, w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. 1657 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.).

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Przychodnia Rejonowa nr 1,  ul. Błonie 5, 38-500 Sanok  tel. 13 306 70 70

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH  ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI

 

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zawiera opracowane przez Radę Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku szczegółowe procedury bezpieczeństwa:

I. Procedura postępowania w wypadku zachowań trudnych, w tym agresywnych wychowanka.

II. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku.

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic/opiekun odbierający dziecko jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

IV. Procedura postępowania w przypadku gdy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę nieposiadającą upoważnienia rodziców.

V. Procedura postępowania w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach otwarcia placówki.

VI. Procedura postępowania w przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

VII. Procedura postępowania w przypadku gdy dziecko zachoruje w przedszkolu.

VIII. Procedura postępowania w przypadku gdy dziecko oddali się od grupy.

IX. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji wychowawczych.

X. Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków.

XI. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy.

XII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego (glistnicy, owsicy i lambliozy).

XIII. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel lub opiekun znajdzie na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty.

XIV. Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez pracownika przedszkola informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

XV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie

XVI. Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabaw na placu zabaw, boisku szkolnym, ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola.

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedur.
 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur obowiązujących w placówce odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszych procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszymi procedurami odpowiada dyrektor przedszkola.

 

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ TRUDNYCH, W TYM AGRESYWNYCH WYCHOWANKA

 

1. Cele procedury:

a) osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

   • eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających ze świadczeń przedszkola,
   • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
   • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych,
   • zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności o charakterze powtarzalnym,
   • wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

2. Zakres procedury

 • Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych wobec dziecka przejawiającego agresywne zachowania w przedszkolu.

3. Osoby podlegające procedurze.

 • Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

4. Opis procedury:

 • Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.

5. Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji

 • Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 • Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 • Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz prosty i jasny.
 • Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w szczególności w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 • Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 • Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 • Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 • Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania lub podejmuje inne możliwe do zrealizowania środki lub metody eliminujące agresywne zachowanie dziecka.
 • Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w zeszycie korespondencji z rodzicami lub zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola.

6. Reguły postępowania systemowego wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze i przejawiającego agresję

 1. Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka.
 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 5. Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę nauczyciel przedstawia problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej celem jego omówienia.
 7. Stosownie do wyników obrad Rady Pedagogicznej wychowawca podejmuje dalsze działania, w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola, który wysyła do rodziców lub doręcza pismo informujące o naruszeniach, ustala sytuację dziecka i rodziny, prowadzi rozmowy - negocjacje z dzieckiem, rodzicami, w tym również w razie potrzeby przy udziale psychologa, w przypadkach wątpliwych może za zgodą rodziców zasięgać opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych oraz ustala przyczyny lub analizuje powody, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do Przedszkola.
 8. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej w szczególności z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, Dyrektor Przedszkola rozważa poinformowanie o sytuacji właściwej placówki pomocy społecznej lub sądu rodzinnego, celem wglądu przez sąd rodzinny w sytuację dziecka.
 9. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, rada pedagogiczna na wniosek Dyrektora podejmuje uchwałę w przedmiocie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola, na zasadach określonych w Statucie Przedszkola.

 

II. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W SANOKU

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 2. Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola muszą być świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nich spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich działań.
 3. Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola muszą mieć świadomość ,że w przypadku narażenia życia i zdrowia dzieci, ponoszą za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną oraz inną określoną przepisami prawa.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz instrukcji BHP i ppoż. obowiązującej na terenie przedszkola.
 5. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo która ukończyła co najmniej 14 rok życia. Wszystkie osoby upoważnione muszą być wykazane z imienia i nazwiska. Nauczyciel ma obowiązek nie tylko wiedzieć, ale i widzieć, kto odbiera dziecko.
 6. Przedszkole zaczyna pracę punktualnie o godzinie 6.30. Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola mają obowiązek przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 7. Dzieci muszą być objęte ciągłym nadzorem i opieką. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie pozostawia swoich wychowanków bez opieki innego nauczyciela lub innego wyznaczonego przez Dyrektora Przedszkola pracownika.
 8. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i nadzoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika przedszkola.
 9. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi.
 10. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 11. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązującym w danej grupie.
 12. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 13. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 14. W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. Dodatkowo opiekę nad dziećmi sprawują woźne, które mają obowiązek wychodzić na plac zabaw ze swoją grupą.
 15. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają do przedszkola kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych, nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy są obecne wszystkie dzieci.
 16. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia placu zabaw, boiska dla dzieci i inne urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Konserwator odpowiada za przegląd i usunięcie wszelkich niebezpieczeństw na terenie całego placu zabaw boiska lub ogrodu. Niezależnie od powyższego przed każdym wejściem na obiekty zewnętrzne teren musi być sprawdzony przez nauczyciela.
 17. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 18. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola lub jego obiektów jest wpisywane do rejestru wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rejestr zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. Opiekę nad grupą sprawuje wówczas nauczyciel, który ma do pomocy woźną.
 19. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Kierownik i opiekunowie wycieczki biorą pełną odpowiedzialność podczas wycieczki za wymienione na liście dzieci. Należy pamiętać, że rodzice biorący udział w wycieczce nie mogą brać odpowiedzialności za dzieci, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni.
 20. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
 21. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie jest dla nauczyciela obowiązujące.
 22. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać grupy ani na chwilę samej. Gdy z różnych przyczyn nauczyciel musi wyjść, grupą musi się zająć woźna lub inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 23. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy a następnie jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora, który powiadamia lub upoważnia nauczyciela do powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz inne osoby lub organy zgodnie z procedurą postępowania w przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE RODZIC/OPIEKUN ODBIERAJĄCY DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 

NAUCZYCIEL:

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że rodzic opiekun odbierający dziecko jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
 2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola a także w uzgodnieniu z Dyrektorem powiadamia najbliższą jednostkę policji (specjalistę ds. nieletnich) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka.
 3. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania statutu przedszkola.
 4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją Dyrektorowi przedszkola.
 5. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz.16.00), Dyrektor przedszkola może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dzieckoz przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli jest to uzasadnione wynikami uzyskanych informacji, dyrektor przedszkola powiadamia o tym fakcie właściwą placówkę pomocy społecznej oraz sąd rodzinny celem uzyskania wglądu w sytuację rodziny i dziecka.

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DZIECKO JEST ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA PRZEZ OSOBĘ NIEPOSIADAJĄCĄ UPOWAŻNIENIA RODZICÓW

 

NAUCZYCIEL:

 1. Nie wydaje dziecka.
 2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Zawiadamia rodzica/prawnego opiekuna dziecka, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania statutu przedszkola, po rozmowie sporządza notatkę.

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NOTORYCZNIE ODBIERA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PO GODZINACH OTWARCIA PLACÓWKI

 

NAUCZYCIEL:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
 1. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

 

DYREKTOR PLACÓWKI:

 1. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
 2. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą placówkę pomocy społecznej oraz sąd rodzinny celem uzyskania wglądu w sytuację rodziny i dziecka.

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

 

Podczas lekkich obrażeń (otarcia, obicia, skaleczenia): 

NAUCZYCIEL LUB INNY PRACOWNIK PRZEDSZKOLA: 

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.
 2. Nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.
 3. Nauczyciela powiadamia dyrektora placówki.

Podczas wypadku:

NAUCZYCIEL LUB INNY PRACOWNIK PRZEDSZKOLA:

 1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną zgodnie z pkt. 3 i 5, w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. Zabezpiecza grupę.
 3. Powiadamia dyrektora placówki, który osobiście powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku lub upoważnia nauczyciela lub innego pracownika przedszkola do przekazania takiego powiadomienia.
 4. Gdy zdarzenie nie zagraża zdrowiu dziecka i nie wymaga interwencji lekarskiej, wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie
  z sugestią rodziców).
 5. Jeżeli zdarzenie zagraża zdrowiu lub życiu dziecka i wymaga interwencji lekarskiej, wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 7. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień tych dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 8. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 9. Dalsze szczegółowe czynności w sprawie wypadków reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DZIECKO ZACHORUJE W PRZEDSZKOLU

 

NAUCZYCIEL:

 1. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia o tym rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora przedszkola. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
 2. Nie może stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, jak również podawać leków, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 3. W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia zdrowia lub życia dziecka) wzywa karetkę pogotowia, powiadamia rodziców i dyrektora przedszkola. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej np. lekarzowi z karetki pogotowia i do czasu pojawienia się rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 4. W wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 5. W wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 6. Zawiadomień, o których mowa wyżej, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DZIECKO ODDALI SIĘ OD GRUPY

W czasie spaceru po najbliższej okolicy:

NAUCZYCIEL: 

 1. Gdy zauważy nieobecność dziecka, zgłasza fakt dyrektorowi o zaginięciu dziecka w celu organizacji poszukiwania dziecka.
 2. Natychmiast wraca z grupą wychowanków do przedszkola - nie prowadzi samodzielnie poszukiwań.

DYREKTOR:

 1. Organizuje poszukiwanie dziecka przy wsparciu pracowników.
 2. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaginięciu wychowanka lub zleca powiadomienie innemu upoważnionemu pracownikowi.
 3. Fakt zaginięcia dziecka niezwłocznie zgłasza na policję, zwracając się o wsparcie służb mundurowych w poszukiwanie dziecka.

 

W czasie wycieczki:

NAUCZYCIEL LUB OPIEKUN WYCIECZKI: 

 1. Informuje kierownika wycieczki.
 2. Powiadamia dyrektora przedszkola, który niezwłocznie zawiadamia policję.  

KIEROWNIK WYCIECZKI:

 1. Organizuje grupę osób, które podejmują poszukiwania dziecka.
 2. Powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.

DYREKTOR lub upoważniony przez niego pracownik o zaistniałym wypadku    niezwłocznie zawiadamia:

 1. Policję
 2. Kuratorium Oświaty
 3. Organ prowadzący

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH

NAUCZYCIEL:

 1. Rozpoznaje problemy wychowawcze na podstawie bieżącej obserwacji zachowania dziecka.
 2. Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania i pozyskania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia wspólnego oddziaływania wychowawczego.
 3. Podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka, w tym:
 • Wystawia stosowne dokumenty lub przekazuje informacje celem skierowania dziecka na konsultację specjalistyczną w przedszkolu lub poza nim (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta, poradnia psychologiczno-pedagogiczna),
 • opracowuje plan działań z dzieckiem w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań,
 • prowadzi działania kompensacyjne.
 1. Wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez:
 • wskazanie odpowiadającej problemowi literatury
 • przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń
 • dostarczanie wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę
  • Szczegółowo zapoznaje członków rady pedagogicznej z zaistniałym problemem
   i przedstawia podejmowane wnioski do realizacji.
  • Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych i braku współpracy, dyrektor przedszkola przeprowadza w obecności nauczycieli grupy rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.
  • Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami.
  • W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy z przedszkolem a dotyczącego dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych, Dyrektor przedszkola po uzyskaniu stanowiska rady pedagogicznej podejmuje decyzję o złożeniu do sądu rodzinnego wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

 

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej i może dotyczyć następujących przypadków:
  • braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
  • stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci;
  • zachowań dziecka uniemożliwiających systematyczną pracę wychowawczą, dydaktyczną lub opiekuńczą, które wpływają na brak zapewnienia pozostałym dzieciom właściwego poziomu edukacji, opieki lub wychowania w Przedszkolu;
  • zachowań dziecka stanowiących demoralizacyjne postawy wychowawcze dla rówieśników;
  • braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w Przedszkolu trybu postępowania;
  • naruszania przez rodziców lub dziecko obowiązujących w Przedszkolu lub powszechnie, zasad współżycia społecznego;
  • nie uregulowania odpłatności przez rodzica za pobyt dziecka przez kolejne 2 miesiące;
  • zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka lub o jego niepełnosprawności, w przypadku braku możliwości zorganizowania przez Przedszkole specjalistycznych zajęć opiekuńczych, wychowawczych, rewalidacyjnych lub innych wynikających z właściwych orzeczeń;
  • nieprzestrzegania przez rodziców Statutu Przedszkola.
 2. Skreślenia dziecka z listy wychowanków w w/w przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:
  • wysyła do rodziców lub doręcza pismo informujące o naruszeniach będących podstawą do skreślenia,
  • ustala sytuację dziecka i rodziny, prowadzi rozmowy - z rodzicami, w tym również w razie potrzeby przy udziale psychologa,
  • w przypadkach wątpliwych może za zgodą rodziców zasięgać opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych,
  • ustala przyczyny nieobecności lub analizuje powody, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
  • zwołuje radę pedagogiczną celem podjęcia uchwały w przedmiocie skreślenia z listy wychowanków,
  • przedstawia członkom rady pedagogicznej informację o podstawie do skreślenia z listy wychowanków wraz z informacjami, w tym dokumentami pozyskanymi w toku w/w czynności,
  • w przypadku podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, dyrektor wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiocie skreślenia.
  • w przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu z listy wychowanków, rodzice mają prawo odwołania się od decyzji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego do właściwego kuratora oświaty.

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO, WSZAWICY I ŚWIERZBU W PLACÓWCE.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci oraz ochronę przed rozprzestrzenieniem się chorób pasożytniczych w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego, tj. wszawicy i świerzbu w placówce.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry i włosów własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi sygnałów dotyczących pojawienia się chorób pasożytniczych w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w placówce, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Opis procedury

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym, przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

 1. Dyrektor zleca dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników tej grupy, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w osobnym pomieszczeniu).
 2. O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka, którzy mogą być obecni podczas przeglądy czystości.
 3. Osoba upoważniona zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę lub podejrzewa się świerzb o konieczności podjęcia niezwłocznie leczenia w przypadku wszawicy lub zgłoszenia się do lekarza. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka).
 5. Jeżeli rodzic lub prawny opiekun wyrazi sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka, należy odstąpić od kontroli. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora przedszkola o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka.
 6. W przypadku podejrzenia o występowanie wszawicy lub świerzbu u dziecka wobec którego rodzice (opiekunowie) wyrazili sprzeciw dotyczący przeglądu czystości lub w przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor zawiadamia pomoc społeczną lub sąd rodzinny celem uzyskania wglądu w sytuację dziecka.
 7. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu choroby pasożytniczej w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli skóry i włosów dziecka oraz domowników.
 8. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie placówkę.
 9. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.
 10. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu, lekarstw), dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 11. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci. Dziecko wraca do placówki po zakończeniu leczenia.
 12. Osoba upoważniona po upływie 7 – 10 dni ponownie kontroluje stan czystości skóry dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych lub leczeniu przez rodziców.
 13. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba upoważniona zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia, zawiadomienie sądu rodzinnego celem uzyskania wglądu w sytuację dziecka).

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (GLISTNICY, OWSICY I LAMBLIOZY)

 

 1. Cel procedury
  1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku:
   • eliminowania ryzyka zarażenia się chorobami typu glistnica, owsica i lamblioza;
   • stwierdzenia u dzieci objawów choroby pasożytniczej typu glistnica, owsica i lamblioza.
  2. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

 

 1. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z dzieckiem chorym;
 • objawów choroby.

 

 1. Zakres procedury

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco zdrowia własnego dziecka.
 2. Opiekunowie: zobowiązane są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi sygnałów dotyczących pojawienia się chorób pasożytniczych w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia chorób pasożytniczych w danej grupie opiekunowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 1. Opis procedury

Rodzice:

 1. systematycznie dbają o higienę swojego dziecka;
 2. jeśli dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, należy skontaktować się z lekarzem;
 3. niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne
 4. Należy bez obaw informować o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub opiekuna z grupy!!!

Opiekunowie:

 1. podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach grupowych (pogadanki, broszurki, aranżowanie spotkań ze specjalistami);
 2. zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych;
 3. przestrzegają prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją;
 4. systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci szczególnie na placu zabaw.

 

Pracownicy obsługi:

 • zobowiązani są do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty);
 • przeprowadzają wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel;
 • dokonują codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów;
 • systematycznie uzupełniają mydła i ręczniki jednorazowe;
 • przestrzegają zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków (intendent, kucharka, pracownicy obsługi);
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy;
 • współpracuje z opiekunami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków;

Dyrektor:

 • dokonuje kontroli przestrzegania procedury;

 

 1. Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby:
  1. W przypadku stwierdzenia pasożytów u dziecka przez rodzica, niezwłoczne poinformowanie dyrektora lub nauczyciela o zaistniałym fakcie.
  2. W przypadku stwierdzenia owsików/glistnicy/lambliozy u dziecka przez nauczyciela, niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów dziecka o zaistniałym fakcie (dyrektor lub wychowawca).
  3. Powiadomienie rodziców uczęszczających do przedszkola o przypadku zachorowania dziecka na owsicę/glistnicę/lambliozę.
  4. Niezwłoczne odebranie dziecka z placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  5. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia (owsiki).
  6. W przypadku glistnicy rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać w trakcie leczenia do przedszkola.
  7. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym dyrekcja placówki podejmuje współpracę z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom.
  8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej, zobowiązani są poinformować nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe.
  9. Poinformowanie społeczności przedszkola o wystąpieniu choroby pasożytniczej w placówce.
  10. Zarządzenie jeszcze częstszych niż obowiązkowo dezynfekcji i dezynsekcji wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.
  11. Edukacja dzieci w zakresie:
   • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody);
   • mycia rąk po skorzystaniu z toalety;
   • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach;
   • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci;
  12. Edukacja pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków:
   • spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu;
   • ulotki, artykuły.

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA ZNAJDZIE NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY

 

NAUCZYCIEL:

 1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.
 2. Zachowując środki ostrożności, zabezpiecza przedmioty przed dostępem do nich osób niepowołanych.
 3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę, celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co dziecko przynosi z domu do przedszkola.
 4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
 5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze. W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia, należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarną, policję). W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

 

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO.

 

 1. Osoba, która pozyskała informację o podłożeniu w przedszkolu bomby/ładunku wybuchowego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora lub wicedyrektora.
 2. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona powiadom Policję i zarządza ewakuację przedszkola, przypominając pracownikom i dzieciom o konieczności zachowania spokoju i sprawnej organizacji. Ewakuację nadzoruje dyrektor lub osoba przez nią upoważniona.
 3. O zagrożeniu „incydentem bombowym” należy powiadomić także służby, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 4. Dyrektor lub osoba przez nią upoważniona w porozumieniu z Policją podejmuje dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom.
 5. Nauczyciele odprowadzają dzieci w bezpieczne miejsce (np. poza teren przedszkola) i pozostają z nimi do czasu sprawdzenia przez Policję, czy bomba została podłożona.
 6. W razie przedłużającego się czasu trwania akcji lub niekorzystnych warunków pogodowych, opiekunowie w uzgodnieniu z kierującym akcją funkcjonariuszem Policją, dzwonią do rodziców/opiekunów celem odebrania dzieci.
 7. Po uzyskaniu zgody lub na polecenie Policji, dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zarządza powrót nauczycieli i dzieci do przedszkola.
 8. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zdarzeniu i podjętych działaniach. Niezwłocznie po zawiadomieniu policji - telefonicznie. Pisemnie w ciągu kilku dni od zdarzenia.
 9. Zawiadamiając Policję o pozyskaniu informacji o możliwości podłożenia „bomby” należy podać przede wszystkim:
  • rodzaj wskazanego w otrzymanym zgłoszeniu zagrożenia (na przykład „ma wybuchnąć bomba”)
  • źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawnienie podejrzanego przedmiotu – na przykład pozostawionej walizki/torby/plecaka o podejrzanym charakterze);
  • w przypadku zgłoszenia telefonicznego o podłożeniu „bomby” treść rozmowy ze zgłaszającym, w przypadku informacji otrzymanej drogą elektroniczną – treść komunikatu,
  • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia lub adres mailowy (pocztowy) na który wpłynął komunikat,
  • w przypadku odnalezienia niepokojącego przedmiotu - opis miejsca jego odnalezionego oraz opis przedmiotu,
  • adres, numer telefonu i nazwisko osoby przekazującej otrzymaną informację.
 10. Dyżurny potwierdzając przyjęcie zgłoszenia, może pozostawać w kontakcie z przedstawicielem instytucji przekazującym zgłoszenie, aby poinformować o tym, jaka rekomendacja funkcjonariusza została wydana w zakresie przeprowadzania ewakuacji.
 11. Identyfikacją zagrożenia związanego z odnalezieniem podejrzanego przedmiotu oraz jego ewentualną neutralizacją zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane jednostki Policji.
 12. Po przybyciu Policji na miejsce „incydentu bombowego”, policjanci przejmują kierowanie akcją. Należy wykonywać polecenia policjantów.

 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W  PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

 1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Sporządza notatkę oraz zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.
 2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach dyrektora przedszkola.
 3. Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor wzywa lekarza oraz powiadamia policję.
 4. Dyrektor lub/i wychowawca dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę
  z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).
 5. Dyrektor zawiadamia i wzywa do przedszkola rodzica (lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.
 6. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza.
 7. W przypadku osoby nieletniej Dyrektor zgłasza sprawę do Sądu Rodzinnego celem uzyskania wglądu w sytuację rodzinną.

 

XVI. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW NA PLACU ZABAW, BOISKU SZKOLNYM, W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA

 

 1. Podczas pobytu dzieci na terenie placu zabaw, boiska szkolnego, ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 2. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia na boisku, placu zabaw, ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Osoba sprawdzająca musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku. Niezależnie od powyższego przed każdym wejściem na obiekty zewnętrzne teren musi być sprawdzony przez nauczyciela.
 3. W czasie pobytu na boisku, placu zabaw, w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń (skupiania się dzieci)
 4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne.
 5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy, a nauczyciel widzi, że rodzic lub inna osoba posiadająca upoważnienie go odbiera
 6. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie/boisku/placu zabaw:
  • wychodzi do ogrodu/na teren boiska placu zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
  • przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu/boiska/placu przedszkolnego, umieszczonymi na drzwiach wejściowych
  • jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu boiska/placu przedszkolnego i przed powrotem do sali.

 

W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:

 • wpisuje wyjście do rejestru wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rejestr zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora,
 • opiekę nad grupą sprawuje wówczas nauczyciel, który ma do pomocy woźną, w taki sposób aby na jednego dorosłego przypadało najwyżej 15 dzieci,
 • idzie zawsze od strony ulicy,
 • dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
 • stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

 

W przypadku organizowania wycieczki:

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 2. Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku, w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor przedszkola wyznacza spośród nauczycieli kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 5. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 6. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 7. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym wyznaczona przez dyrektora.
 8. Obowiązkiem kierownika wycieczki jest:
  • zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),
  • sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników i opiekunów oraz umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej pięć dni przed planowaną wycieczką,
  • dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
  • zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem i regulaminem wycieczki, oraz poinformować ich o celu i trasie wycieczki;
  • zorganizować i nadzorować transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki. w razie korzystania z usług przewoźnika, z którym nie ma doświadczeń lub w razie wątpliwości dotyczących stanu pojazdu/kierowcy, jest zobowiązany wezwać funkcjonariuszy ruchu drogowego Policji celem sprawdzenia stanu pojazdu i kierowcy,
  • odwołać w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niebezpiecznych warunków atmosferycznych,
  • nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
  • zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
  • określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, w szczególności zobowiązany jest zapewnić opiekę jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
  • nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie
  • zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy,
  • czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, poleca opiekunom wykonywania zadań, a w razie potrzeby dyscyplinuje uczestników,
  • dokonać podziału zadań wśród dzieci – o ile to możliwe biorąc pod uwagę ich wiek.
  • w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania.
  • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
  • dokonać podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i poinformować o tym dyrektora i rodziców, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki.

 

 1. Obowiązkiem opiekuna wycieczki jest:
  • znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz współdziałać z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
  • stosować się do poleceń kierownika wycieczki i wykonywać zlecone przez niego zadania,
  • sprawować opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
  • stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • ma dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
  • przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,
  • zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na przejazd i w czasie przejazdu,
  • przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach, zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.
  • nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom.

 

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 16.01.2023 Zarządzeniem Dyrektora nr 192/2023

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3