oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Deklaracja dostępności

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 z siedzibą w Sanoku, ul. Kochanowskiego 3, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spp3.sanok.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 1 września 2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lipiec 2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności Napisy są dodawane sukcesywnie;
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, posiadają szczegółowy opis.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

 • deklarację sporządzono dnia: 18 luty 2021
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27 lipiec 2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor i koordynator do spraw dostępności
 • e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl
 • telefon: 13 46 45 340
 • kom 733 900 936

  

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania.

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • organ prowadzący: Gmina Miasta Sanoka
 • adres siedziby: Rynek 1, 38-500 Sanok

 

Po wyczerpaniu  wskazanej powyżej procedury można złożyć  wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna.

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 mieści się w dwóch budynkach
w następujących  lokalizacjach:

 

 1. Kochanowskiego 3, 38-500 Sanok;
 2. Podgórze 26, 38-500 Sanok;

 

Szczegółowy opis poszczególnych budynków.

 

1.   Budynek przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.

 

Siedziba przedszkola zlokalizowana przy ul. Kochanowskiego 3 w Sanoku. Jest to budynek dwupiętrowy, do którego prowadzi trakt z kostki brukowej połączony bezpośrednio  z chodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking na którym nie ma  oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzą  dwa schodki i podest. Schody z obu stron zabezpieczone są barierką. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małego holu w którym znajdują się dwa schody oraz  podest umożliwiający  wjazd osobom na wózku inwalidzkim. Następne drzwi prowadzą do głównego holu,  stąd  do pomieszczeń  administracyjnych oraz szatni dla dzieci. Drzwi wejściowe  posiadają szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu do głównego holu na ścianie  znajduje się dzwonek,  umieszczony na odpowiedniej  wysokości
i osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego ma możliwość  skorzystania z niego. Przy schodach po obydwu stronach zamontowana jest barierka.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po parterze budynku jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami. Na parterze znajduje się toaleta, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca osobom mającym trudności                
w poruszaniu się po schodach dostać się na wyższe kondygnacje budynku. Do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się w z drugiej strony holu głównego prowadzą dwa schodki. Wyjście jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej. W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

2.   Budynek przedszkola przy ul. Podgórze 26.

 

Jest to budynek dwukondygnacyjny, do którego prowadzi trakt z kostki brukowej połączony z terenem ogrodzonym, który przeznaczony jest dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów. Parking znajduje się po prawej stronie budynku. Na parking można wjechać
z głównej drogi ( z ul. Kochanowskiego ) wąską uliczką.( ul. Błonie ) Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego  do budynku przedszkola prowadzą cztery schody. Brak jest odpowiedniej rampy umożliwiającej wjazd wózkiem osobie ze szczególnymi potrzebami lub matce z dzieckiem w wózku. Konieczna jest pomoc innej osoby.

Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do  holu i  szatni dla dzieci oraz do  sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych Drzwi wejściowe posiadają szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu głównym na ścianie elewacyjnej znajduje się dzwonek, jest on umieszczony na takiej wysokości, że  osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego ma  możliwość skorzystania z niego. 

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po parterze budynku jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami. Na parterze znajduje się toaleta, która nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Także piętro budynku nie jest dostępne dla takich osób, ponieważ prowadzą tam jedynie schody, nie ma windy osobowej, ani żadnego urządzenia typu „schodowłaz”, które umożliwiałaby wejście na piętro. Do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się na drugim końcu holu przedszkola prowadzą trzy schodki. Wyjście jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej. W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3