oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Szanowni  Państwo

Informujemy, że  z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Danych Osobowych.  W naszej placówce mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 3, funkcję na tym stanowisku pełni Pani Beata Roczniak. Telefon kontaktowy:  13 46 45 340, Adres e-mail: rodo.przedszkole3sanok@o2.pl

 

INFORMACJA

W związku z wdrożeniem ustawy o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że pozyskane dane osobowe nie  będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państwa trzeciego.

Klauzula informacyjna

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1−2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 ul. Kochanowskiego 3, 38-500 Sanok
 • Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 jest Pani Beata Roczniak, dane kontaktowe: numer telefonu: 733 800 828.

e-mail: rodo.przedszkole3sanok@o2.pl

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku opieki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do placówki Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 3 w Sanoku
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest warunkiem ustawowym  ustawy Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie ( art.6 ust. 1 lit c RODO ).  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia właściwej opieki.

 

Klauzula Informacyjna

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 3, reprezentowanym przez Dyrektora.
 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pani Beata Roczniak. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: rodo.przedszkole3sanok@o2.pl.Pani/Pana dane osobowe jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola w związku z realizacją przez przedszkole obowiązków prawnych związanych z organizacją odbioru dziecka z przedszkola w oparciu o art. 102 ust. 1 pkt 6) w związku z art. 172 ust. 3 ustawy - Prawo Oświatowe oraz statut przedszkola, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci, tj. wykonywaniem zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dostęp do danych będą mieć jedynie upoważnienie przez Administratora osoby z personelu. Dane nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Po okresie uczęszczania dziecka do placówki dane będą usuwane.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać uzależnione są od przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od rodzica/opiekuna prawnego, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do odbioru dziecka na przeznaczonym do tego formularzu. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3