oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku / terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z Harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarządzeniem Nr 14/01/2023 z dnia 30.01.2023 r.

  1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2023 - 17.02.2023 r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
  2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2023/2024.
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2023 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03 – 17.03.2023 r. (dostępny do pobrania od 1.03.2023 na stronie internetowej Przedszkola spp3.sanok.pl  lewy panel - Regulamin rekrutacji.
  4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
  5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.

W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej www.spp3.sanok.pl lewy panel - Regulamin rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 31.01.2023 r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3