oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3
w Sanoku
  /terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z Harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarządzeniem Nr 20/01/2024 z dnia 30.01.2024 r.

  1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2024 - 22.02.2024 r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
  2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2024/2025.
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2024 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03 – 15.03.2024 r. (dostępny do pobrania od 1.03.2024 na stronie internetowej Przedszkola spp3.sanok.pl zakładka Dla rodzicówRegulamin rekrutacji).
  4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
  5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.
  6. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej spp3.sanok.pl zakładka Rekrutacja 2024 - 2025 .

mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

Sanok 1.02.2024 r.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3