oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNO - METODYCZNA
„Przedszkolaki Grają w Piłkę”
dla 5,6-cio latków
wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2018 r.
Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 3 w Sanoku, oddziały zamiejscowe ul. Kochanowskiego 2
Autor: mgr Bernard Sołtysik, nauczyciel – dyplomowany, staż pracy- 22 lata

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

  1. Rodzaj i zakres innowacji

  2. Treści, zadania i cele innowacji

  3. Treści programowe

  4. Metody i formy pracy

  5. Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

  6. Ewaluacja innowacji

 

Wstęp

Okres przedszkolny obejmuje czas od ok. 3 do 6/7 lat (pójście do szkoły) i jest określany jako „złoty czas dzieciństwa”. Świat dziecka w wieku przedszkolnym to świat jego zabaw i ruchu. Jeśli przyjrzymy się małym dzieciom przy ich codziennych zajęciach, można dojść do wniosku, że nie ma dla nich nic piękniejszego i przynoszącego więcej satysfakcji niż dokazywanie, bieganie, granie, wspinanie się i skakanie. Dzieci są stale w ruchu i nie przepuszczą żadnej okazji, aby balansować na krawężniku, skakać z podestu lub schodków czy też przekraczać rowy. Wszystkie takie dające się zaobserwować formy ruchu określa się mianem „ogólnej sprawności dziecka”. To, co dla osoby dorosłej wydaje się prostą, bezużyteczną zabawą, dla dziecka stanowi bodziec do rozwoju i uczenia się. Dzieci myślą i działają w ruchu, wyrażają swoje odczucia poprzez ruch, a niekiedy można już na podstawie postawy ciała rozpoznać, jakie emocje towarzyszą dziecku w danej chwili. Rozwój dziecka jest procesem kompleksowym, w którym ruch ma szczególne znaczenie. Poprzez ruch dzieci poznają siebie i swoje ciało, otoczenie i spotykanych ludzi. Dzieci eksplorują świat poprzez ruch.

W dzisiejszych czasach można zaobserwować, że młodzież jest dużo mniej sprawna fizycznie, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Mimo, że infrastruktura sportowa, sprzyja uprawianiu różnych form aktywności fizycznej, zainteresowanie nią jest niezadowalające. Co jest dla maluchów atrakcyjne? Nawet 3,4-ro letnie dzieci spędzają ogromną ilość czasu przed telewizorem, komputerem czy telefonem. Oglądają bajki, grają w gry, a także atakowane są zewsząd kolorowymi reklamami niezdrowych produktów. Dostęp do Internetu w dzisiejszych czasach jest z jednej strony ogromnym ułatwieniem, ale też sprawia, że małe dzieci zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu bawiąc się i nabierając tężyzny fizycznej, zostają w domu i siedzą po kilka godzin przed ekranem. Należy zrobić wszystko, aby tendencja ta zmieniła się. Już od najmłodszych lat trzeba kształtować postawy dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność oraz higienę ciała. Nauczyciel, zaraz po rodzicach ma możliwość wpływania na postawę prozdrowotną u dzieci. Służyć do tego celu mają atrakcyjne zajęcia sportowe, które poprzez zabawę, oprócz rozbudzania potrzeby aktywności fizycznej, nauczą współpracy w mniejszych lub większych grupach. Program powstał z myślą o wszystkich dzieciach w wieku 5-6 lat, podopiecznych Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi. Możliwość organizacji zajęć sportowych dla przedszkolaków jest na sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym rzadkością i bezwzględnie należy ten atut wykorzystać!

 

I Rodzaj i zakres innowacji

Zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjno – metodycznej.

 

II Treści, zadania i cele innowacji:

Powyższe uwagi przemawiają za tym, że dziecko i jego potrzeby ponownie muszą zostać postawione w centrum gry w piłkę nożną w tym wieku. Najważniejszym zadaniem podczas zajęć piłkarskich dzieci jest odkrycie w nich radości z ruchu, w szczególności przy grze w piłkę nożną, oraz długofalowe podtrzymanie tej tendencji. Należy przy tym uwzględnić następujące aspekty:

Ogólna zręczność ruchowa i opanowanie piłki.

Należy odwoływać się do naturalnej potrzeby ruchu dzieci! Powinny one poprzez kompleksowe i wszechstronne ruchy z piłką i bez piłki zdobywać doświadczenia, które dzieci kiedyś mogły nabywać w grze na ulicy, łące lub gdzie indziej. Zapewni to niezbędną później elastyczność oraz umiejętność szybkiego, pewnego i ukierunkowanego na cel reagowania na różne sytuacje podczas gry

– z piłką i bez piłki.

Ukierunkowanie na wszechstronny rozwój.

Wiele zróżnicowanych ruchowo form gry, a nie bezzasadne i nierzadko statyczne ćwiczenia, przyczyniają się do zdrowego i zwiększającego poziom umiejętności rozwoju ruchowego dziecka. Wyspecjalizowane, dostosowane do potrzeb dziecka formy ruchowe mają za zadanie w szczególności stabilizować kręgosłup i miednicę, wzmacniać mięśnie pleców i brzucha, co ma na celu zapobieganie problemom z niewłaściwą postawą.

Technika i taktyka piłkarska.

Technikę i taktykę należy stosować u dzieci w podstawowej formie i w miarę możliwości w atrakcyjny sposób. Oprócz metody „obserwuj i naśladuj” dzieci powinny też uczyć się według zasady „wypróbuj i szukaj rozwiązań”. Dzięki temu w znacznym stopniu stymulowane będą ich kreatywność, samoświadomość i motywacja. Koniecznie należy uniknąć zbyt wczesnego ukierunkowania taktycznego poszczególnych graczy na określone pozycje: bramkarza, obrońcy, pomocnika, napastnika.

 

Indywidualny rozwój.

Różnica w poziomie umiejętności pomiędzy dziećmi jednej kategorii wiekowej jest czasami bardzo duża, co jest uwarunkowane przez wiek i poziom rozwoju oraz przez różnorakie doświadczenia ruchowe, zebrane przed zapisaniem się do klubu. W celu podniesienia poziomu techniki ważne jest, aby w treningu każdemu dziecku zapewnić jak najwięcej kontaktów z piłką. Trener nie powinien przy tym powoływać się na najwyższy poziom umiejętności w grupie („Zobaczcie wszyscy, Jaś umie podbić piłkę 17 razy! Ile razy wy ją podbijecie?”), ale stawiać raczej na zindywidualizowane podnoszenie umiejętności („Świetnie Grzesiu, umiesz już podbić piłkę sześć razy, a nie trzy!”). W ten sposób u dzieci dochodzą do głosu wiara w siebie i motywacja. W centrum zainteresowania powinny stać nie tylko „ci lepsi”. Wszystkie dzieci powinny być traktowane przez trenera w takim samym stopniu i wspierane przez niego w rozwijaniu umiejętności.

Popularyzacja ducha gry zespołowej i fair play.

Duch gry zespołowej i fair play stanowią ważne wartości ludzkiego współdziałania, które poprzez drużynową dyscyplinę sportu, „piłkę nożną”, po- winny być wspierane i podtrzymywane. Chodzi tu także o to, że lepszy gracz musi akceptować gracza słabszego jako partnera do gry, dzieci są uczone zachowania kooperatywnego, a zasady gry są akceptowane i przestrzegane.

 

W wyniku tych działań dziecko:

-wie, że aktywność ruchowa jest bardzo potrzebna, daje dużo radości, zapobiega chorobom wad postawy.

- kształtuje ogólną sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zajęciach na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i stosuje się do nich

- dba o higienę osobistą

- doświadcza różnych emocji w czasie zabawy

- uczy się pokonywać trudności i niepowodzenia

- uczy się pokonywać lęk

- uczy się właściwie reagować emocjonalnie w przypadku wygranych i przegranych konkurencji

 

III Treści programowe

Program zakłada wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wynika to z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj:

- „wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

- przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.”

 

Dziecko zatem będzie miało idealne warunki do swobodnego rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego czy społecznego. Duży nacisk zostanie położony na wzmacnianie poczucia wartości oraz potrzeby uczestnictwa w grupie. Tworzone będą ponadto sytuacje sprzyjające rozwijaniu nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, higienę, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. Jednym z podstawowych założeń jest to, aby dzieci spędzając aktywnie czas w gronie swoich rówieśników umiały rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z podstawowymi emocjami.

Aranżowane będą okoliczności umożliwiające dzieciom przeżycie satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.

 

IV Metody i formy pracy

Dziecko podczas zajęć powinno być aktywne i twórcze. Nauczyciel ma tak planować i organizować działania, aby umożliwić dziecku taką aktywność. Dlatego też proponowane w innowacji formy zajęć będą miały charakter różnorodny, aktywny i twórczy. Podczas zajęć piłkarskich w przedszkolu stosowane są metody pracy:

1. zabawy ruchowe,

2. ćwiczenia gimnastyczne,

3. zabawy i ćwiczenia w terenie,

4. metody twórcze

Większość zajęć oparta będzie na zabawach i grach ruchowych, które przeniosą dziecko w świat fantazji, baśni, utożsamią z ulubionym bohaterem oraz ukształtują odpowiednią sprawność fizyczną.

 W innowacji wykorzystane zostaną:

- informacje o zasadach bezpieczeństwa na zajęciach – najważniejsze na zajęciach jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć: przekazanie informacji o tym jak należy się zachowywać, jakich zasad przestrzegać; obowiązek posiadania przez dziecko obuwia sportowego, zmiennej koszulki i spodenek. Od początku należy uczyć dbałości o higienę osobistą. Przed każdymi zajęciami i w miarę potrzeb, także w ich czasie przepisy będą przypominane i utrwalane.

-zabawy orientacyjno- porządkowe,

-zabawy z elementem równowagi,

-zabawy z elementami czworakowania i pełzania

-zabawy bieżne,

-zabawy z elementami rzutu, celowania, toczenia

-zabawy z elementami wstępowania i wspinania.

-zabawy integracyjne

-informacje o podstawowych zasadach różnych gier zespołowych – zdobycie podstawowej wiedzy o różnych dyscyplinach sportowych, wyrabianie dyscypliny i świadomej karności oraz nauka zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

- mini gry zespołowe – nauka współdziałania w zespole i przestrzegania określonych zasad, rozwijanie ducha koleżeństwa i społecznej solidarności

 

V Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

Przewidywane efekty są odpowiedzią na postawione cele. Powinny nastąpić korzystne zmiany w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

 

VI Ewaluacja

Ewaluacja realizacji innowacji będzie przeprowadzana sukcesywnie w czasie trwania zajęć, a wnioski pozwolą mi na optymalizację stosowanych form i metod pracy. Dadzą również odpowiedź na pytanie: „Jak funkcjonuje program?”

Dokładna analiza będzie możliwa poprzez:

- przeprowadzenie obserwacji dziecka w oparciu o przygotowany arkusz obserwacji dotyczący sprawności fizycznej dziecka

- ankietę ewaluacyjną dla rodziców

- zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci oraz dzieci wraz z rodzicami

Przygotowany raport z opracowanymi wnioskami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom.

opracował mgr Bernard Sołtysik

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3