oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Opis zasad innowacji

INNOWACJA ORGANIZACYJNO - METODYCZNA
„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

dla 5,6-cio latków
wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi

Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2017 r.
Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 3 w Sanoku, oddziały zamiejscowe ul. Kochanowskiego 2
Autor: mgr Dorota Kondyjowska, nauczyciel – mianowany, staż pracy- 12 lat

SPIS TREŚCI

Wstęp

 1. Rodzaj i zakres innowacji

 2. Cele innowacji

 3. Treści programowe

 4. Metody i formy pracy

 5. Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

 6. Ewaluacja innowacji

Wstęp

W dzisieszych czasach można zaobserwować, że młodzież jest dużo mniej sprawna fizycznie, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Mimo, że infrastruktura sportowa, sprzyja uprawianiu różnych form aktywności fizycznej, zainteresowanie nią jest niezadowalające. Co jest dla maluchów atrakcyjne? Nawet 3,4-ro letnie dzieci spędzają ogromną ilość czasu przed telewizorem, komputerem czy telefonem. Oglądają bajki, grają w gry, a także atakowane są zewsząd kolorowymi reklamami niezdrowych produktów. Dostęp do Internetu w dzisiejszych czasach jest z jednej strony ogromnym ułatwieniem, ale też sprawia, że małe dzieci zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu bawiąc się i nabierając tężyzny fizycznej, zostają w domu i siedzą po kilka godzin przed ekranem. Należy zrobić wszystko, aby tendencja ta zmieniła się. Już od najmłodszych lat trzeba kształtować postawy dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność oraz higienę ciała. Nauczyciel, zaraz po rodzicach ma możliwość wpływania na postawę prozdrowotną u dzieci. Służyć do tego celu mają atrakcyjne zajęcia sportowe, które poprzez zabawę, oprócz rozbudzania potrzeby aktywności fizycznej, nauczą współpracy w mniejszych lub większych grupach. Program powstał z myślą o wszystkich dzieciach w wieku 5-6 lat, podopiecznych Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi. Możliwość organizacji zajęć sportowych dla przedszkolaków jest na sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym rzadkością i bezwzględnie należy ten atut wykorzystać!

I Rodzaj i zakres innowacji

Zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjno – metodycznej.

II Cele innowacji:

OGÓLNE:

- kształtowanie sprawności fizycznej

- rozumienie emocji

- budowanie poczucia własnej wartości

- nawyki higieniczne

- zapobieganie chorobom

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i umiejętności godnego przegrywania

SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dziecko:

- wie, że aktywność ruchowa jest bardzo potrzebna, daje dużo radości, zapobiega chorobom wad postawy.

- kształtuje ogólną sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zajęciach na sali gimnastycznej lub na świeżym

powietrzu

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i stosuje się do nich

- dba o higienę osobistą

- doświadcza różnych emocji w czasie zabawy

- uczy się pokonywać trudności i niepowodzenia

- uczy się pokonywać lęk

- uczy się właściwie reagować emocjonalnie w przypadku wygranych i przegranych konkurencji

III Treści programowe

Program zakłada wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wynika to z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj:

- „wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń

w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im

ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych

i uczestnictwa w grupie;

- przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane

m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.”

Dziecko zatem będzie miało idealne warunki do swobodnego rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego czy społecznego. Duży nacisk zostanie położony na wzmacnianie poczucia wartości oraz potrzeby uczestnictwa w grupie. Tworzone będą ponadto sytuacje sprzyjające rozwijaniu nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, higienę, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. Jednym z podstawowych założeń jest to, aby dzieci spędzając aktywnie czas w gronie swoich rówieśników umiały rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z podstawowymi emocjami.

Aranżowane będą okoliczności umożliwiające dzieciom przeżycie satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.

IV Metody i formy pracy

 

 

NAZWA

ILOŚĆ GODZIN 2X30’

 

UWAGI

5 LATKI

6 LATKI

 

1.

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach

30’

30’

Na bieżąco

2.

Zabawy integrujące grupę

6 - 8

4 - 6

 

3.

Zabawy orientacyjno- porządkowe

6 - 8

2 - 4

 

4.

Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych

4

2

 

5.

Zabawy bieżne

4 - 6

4 - 6

Zadania biegowe,

6.

Zabawy skocznościowe

2 - 4

4 - 6

Przeskoki przez przeszkody, naskoki, podskoki

7.

Zabawy i ćwiczenia równoważne

2 - 4

2 - 4

 

8.

Zabawy i gry rzutne z różnymi przyborami

4 - 6

4 - 6

Woreczki korekcyjne, piłki, ringo

9.

Zwinnościowe tory przeszkód

4 - 6

6 - 8

 

10.

Rzuty do celów stałych w formie gier i zadań ruchowych

2 - 4

4 - 6

 

11.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami różnych gier zespołowych

4 - 6

4 - 6

piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej

12.

Mini gry zespołowe

4 - 6

6 - 8

Gry uproszczone

 

1. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach – najważniejsze na zajęciach jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć: przekazanie informacji o tym jak należy się zachowywać, jakich zasad przestrzegać; obowiązek posiadania przez dziecko obuwia sportowego, zmiennej koszulki i spodenek. Od początku należy uczyć dbałości o higienę osobistą. Przed każdymi zajęciami i w miarę potrzeb, także w ich czasie przepisy będą przypominane i utrwalane.

2. Zabawy integrujące – nawiązują się dobre relacje między przedszkolakami, wyzwalają się pozytywne emocje, dzieci odczuwają potrzebę przynależności do grupy.

3. Zabawy orientacyjno – porządkowe – wyrabiają spostrzegawczość i orientację przestrzenno- ruchową. Forma zajęć, która wprowadza ład i porządek

4. Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych – kształtują szybkość reakcji na bodźce wzrokowo – słuchowe

5.Zabawy bieżne - forma aktywności wspomagająca układ oddechowy i krążenia. Zajęcia poprawiające wytrzymałość, szybkość

6. Zabawy skocznościowe – sprzyjają wzmacnianiu kończyn dolnych: stawów skokowych i kolanowych, uczą odpowiedniej postawy w locie

8. Zabawy i gry rzutne z różnymi przyborami – poprawiają koordynację nerwowo – mięśniową

9. Zwinnościowe tory przeszkód – forma aktywności poprawiająca zwinność oraz wspomagająca rozwój aparatu ruchu

10. Rzuty do celów stałych w formie gier i zadań ruchowych – głównym celem tych zajęć jest kształtowanie koordynacji , wpływają również na rozwój umysłowy

11. Zapoznanie z podstawowymi zasadami różnych gier zespołowych – zdobycie podstawowej wiedzy o różnych dyscyplinach sportowych, wyrabianie dyscypliny i świadomej karności oraz nauka zespołowego współdziałania i współzawodnictwa

12. Mini gry zespołowe – nauka współdziałania w zespole i przestrzegania określonych zasad, rozwijanie ducha koleżeństwa i społecznej solidarności

Na zajęciach poszczególne zagadnienia tematyczne będą się zazębiać, ich atutem będzie oddziaływanie na małego człowieka w różnych płaszczyznach.

Wyżej wymienione zajęcia wszechstronnie wpływają na organizm dziecka, angażują wielkie partie mięśniowe, podnoszą wydolność wielu układów i narządów, korzystnie wpływają na rozwój umysłowy, kształtują silną wolę i charakter. Wychowują w poczuciu obowiązku, uczciwości i zdyscyplinowania.

V Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

Przewidywane efekty są odpowiedzią na postawione cele. Powinny nastąpić korzystne zmiany w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych

VI Ewaluacja

Ewaluacja realizacji innowacji będzie przeprowadzana sukcesywnie w czasie trwania zajęć, a wnioski pozwolą mi na optymalizację stosowanych form i metod pracy. Dadzą również odpowiedź na pytanie: „Jak funkcjonuje program?”

Dokładna analiza będzie możliwa poprzez:

- przeprowadzenie obserwacji dziecka w oparciu o przygotowany arkusz obserwacji dotyczący sprawności fizycznej dziecka

- ankietę ewaluacyjną dla rodziców

- zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci oraz dzieci wraz z rodzicami

Przygotowany raport z opracowanymi wnioskami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej

oraz Rodzicom

opracowała mgr Dorota Kondyjowska

 

 

 

 

 

 

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNO – METODYCZNA „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

dla 5,6-cio latków wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi

Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2017 r.
Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 3 w Sanoku, oddziały zamiejscowe ul. Kochanowskiego 2
Autor: mgr Dorota Kondyjowska, nauczyciel – mianowany, staż pracy- 12 lat

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Rodzaj i zakres innowacji
 3. Cele innowacji
 4. Treści programowe
 5. Metody i formy pracy
 6. Przewidywane osiągnięcia podopiecznych
 7. Ewaluacja innowacji

Wstęp

W dzisiejszych czasach można zaobserwować, że młodzież jest dużo mniej sprawna fizycznie, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Mimo, że infrastruktura sportowa, sprzyja uprawianiu różnych form aktywności fizycznej, zainteresowanie nią jest niezadowalające. Co jest dla maluchów atrakcyjne? Nawet 3,4-ro letnie dzieci spędzają ogromną ilość czasu przed telewizorem, komputerem czy telefonem. Oglądają bajki, grają w gry, a także atakowane są zewsząd kolorowymi reklamami niezdrowych produktów. Dostęp do Internetu w dzisiejszych czasach jest z jednej strony ogromnym ułatwieniem, ale też sprawia, że małe dzieci zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu bawiąc się i nabierając tężyzny fizycznej, zostają w domu i siedzą po kilka godzin przed ekranem. Należy zrobić wszystko, aby tendencja ta zmieniła się. Już od najmłodszych lat trzeba kształtować postawy dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność oraz higienę ciała. Nauczyciel, zaraz po rodzicach ma możliwość wpływania na postawę prozdrowotną u dzieci. Służyć do tego celu mają atrakcyjne zajęcia sportowe, które poprzez zabawę, oprócz rozbudzania potrzeby aktywności fizycznej, nauczą współpracy w mniejszych lub większych grupach. Program powstał z myślą o wszystkich dzieciach w wieku 5-6 lat, podopiecznych Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z oddziałami zamiejscowymi. Możliwość organizacji zajęć sportowych dla przedszkolaków jest na sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym rzadkością i bezwzględnie należy ten atut wykorzystać!

I Rodzaj i zakres innowacji

Zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjno – metodycznej.

 

II Cele innowacji:

OGÓLNE:

 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • rozumienie emocji
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • nawyki higieniczne
 • zapobieganie chorobom
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i umiejętności godnego przegrywania

SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dziecko:
 • wie, że aktywność ruchowa jest bardzo potrzebna, daje dużo radości, zapobiega chorobom wad postawy.
 • kształtuje ogólną sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zajęciach na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu
 • zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i stosuje się do nich
 • dba o higienę osobistą
 • doświadcza różnych emocji w czasie zabawy
 • uczy się pokonywać trudności i niepowodzenia
 • uczy się pokonywać lęk
 • uczy się właściwie reagować emocjonalnie w przypadku wygranych i przegranych konkurencji

III  Treści programowe

 Program zakłada wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wynika to z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj:

 • „wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.”

Dziecko zatem będzie miało idealne warunki do swobodnego rozwoju zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego czy społecznego. Duży nacisk zostanie położony na wzmacnianie poczucia wartości oraz potrzeby uczestnictwa w grupie. Tworzone będą ponadto sytuacje sprzyjające rozwijaniu nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, higienę, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. Jednym z podstawowych założeń jest to, aby dzieci spędzając aktywnie czas w gronie swoich rówieśników umiały rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z podstawowymi emocjami.

Aranżowane będą okoliczności umożliwiające dzieciom przeżycie satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.

IV Metody i formy pracy

  NAZWA ILOŚĆ GODZIN  2×30’ UWAGI
5 LATKI 6 LATKI  
1. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach 30’ 30’ Na bieżąco
2. Zabawy integrujące grupę 6 – 8 4 – 6  
3. Zabawy orientacyjno- porządkowe 6 – 8 2 – 4  
4. Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych 4 2  
5. Zabawy bieżne 4 – 6 4 – 6 Zadania biegowe,
6. Zabawy skocznościowe 2 – 4 4 – 6 Przeskoki przez przeszkody, naskoki, podskoki
7. Zabawy i ćwiczenia równoważne 2 – 4 2 – 4  
8. Zabawy i gry rzutne z różnymi przyborami 4 – 6 4 – 6 Woreczki korekcyjne, piłki, ringo
9. Zwinnościowe tory przeszkód 4 – 6 6 – 8  
10. Rzuty do celów stałych w formie gier i zadań ruchowych 2 – 4 4 – 6  
11. Zapoznanie z podstawowymi zasadami różnych gier zespołowych 4 – 6 4 – 6 piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej
12. Mini gry zespołowe 4 – 6 6 – 8 Gry uproszczone
 1. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach – najważniejsze na zajęciach jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć: przekazanie informacji o tym jak należy się zachowywać, jakich zasad przestrzegać; obowiązek posiadania przez dziecko obuwia sportowego, zmiennej koszulki i spodenek. Od początku należy uczyć dbałości o higienę osobistą. Przed każdymi zajęciami i w miarę potrzeb, także w ich czasie przepisy będą przypominane i utrwalane.
 2. Zabawy integrujące – nawiązują się dobre relacje między przedszkolakami, wyzwalają się pozytywne emocje, dzieci odczuwają potrzebę przynależności do grupy.
 3. Zabawy orientacyjno – porządkowe – wyrabiają spostrzegawczość i orientację przestrzenno- ruchową. Forma zajęć, która wprowadza ład i porządek
 4. Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych – kształtują szybkość reakcji na bodźce wzrokowo – słuchowe
 5. Zabawy bieżne – forma aktywności wspomagająca układ oddechowy i krążenia. Zajęcia poprawiające wytrzymałość, szybkość
 6. Zabawy skocznościowe – sprzyjają wzmacnianiu kończyn dolnych: stawów skokowych i kolanowych, uczą odpowiedniej postawy w locie
 7. Zabawy i gry rzutne z różnymi przyborami – poprawiają koordynację nerwowo – mięśniową
 8. Zwinnościowe tory przeszkód – forma aktywności poprawiająca zwinność oraz wspomagająca rozwój aparatu ruchu
 9. Rzuty do celów stałych w formie gier i zadań ruchowych – głównym celem tych zajęć jest kształtowanie koordynacji , wpływają również na rozwój umysłowy
 10. Zapoznanie z podstawowymi zasadami różnych gier zespołowych – zdobycie podstawowej wiedzy o różnych dyscyplinach sportowych, wyrabianie dyscypliny i świadomej karności oraz nauka zespołowego współdziałania i współzawodnictwa
 11. Mini gry zespołowe – nauka współdziałania w zespole i przestrzegania określonych zasad, rozwijanie ducha koleżeństwa i społecznej solidarności

Na zajęciach poszczególne zagadnienia tematyczne będą się zazębiać, ich atutem będzie oddziaływanie na małego człowieka w różnych płaszczyznach.

Wyżej wymienione zajęcia wszechstronnie wpływają na organizm dziecka, angażują wielkie partie mięśniowe, podnoszą wydolność wielu układów i narządów, korzystnie wpływają na rozwój umysłowy, kształtują silną wolę i charakter. Wychowują w poczuciu obowiązku, uczciwości i zdyscyplinowania.

V Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

Przewidywane efekty są odpowiedzią na postawione cele. Powinny nastąpić korzystne zmiany w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych

VI Ewaluacja

Ewaluacja realizacji innowacji będzie przeprowadzana sukcesywnie w czasie trwania zajęć, a wnioski pozwolą mi       na optymalizację stosowanych form i metod pracy. Dadzą również odpowiedź na pytanie: „Jak funkcjonuje program?”

Dokładna analiza będzie możliwa poprzez:

 • przeprowadzenie obserwacji dziecka w oparciu o przygotowany arkusz obserwacji dotyczący sprawności fizycznej dziecka
 • ankietę ewaluacyjną dla rodziców
 • zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci oraz dzieci wraz z rodzicami

Przygotowany raport z opracowanymi wnioskami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom

opracowała mgr Dorota Kondyjowska

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3