oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936;

 e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl przedszkole3sanok@vp.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

STATUT „Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem”

z dnia 14 grudnia 2007 roku (tekst jednolity ustalony 19 marca 2012 roku)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Podgórze 26 w Sanoku.

§ 5

Stowarzyszenie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w tym po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków i następnie po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową działalność w stosunku do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych, tj. celów pożytku publicznego, i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych jest nieodpłatna.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Działania na rzecz wychowanków i przedszkola,
 2. Działania na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu,
 3. Działalność przedszkola w środowisku lokalnym – organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
 4. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych – zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych,
 5. Promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola,
 6. Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
 7. Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,
 8. Integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego,
 9. Inspirowanie dzieci do twórczej pracy na rzecz gminy i społeczności lokalnej,
 10. Dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenów wokół przedszkola,
 11. Promowanie działalności zmierzającej do rozwijania postaw prozdrowotnych na terenie przedszkola,
 12. Kształtowanie postaw proekologicznych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym
 2. Organizowanie spotkań dla rodziców w celu przybliżania działalności Stowarzyszenia,
 3. Organizowanie spotkań towarzysko-rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia,
 4. Organizowanie akcji i spotkań z udziałem i przy współpracy ze sponsorami celem zdobycia funduszy dla Stowarzyszenia,
 5. Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność stowarzyszenia (fundusze unijne) celem rozbudowy (odnowienia) i wzbogacenia placówki przedszkola,
 6. Finansowanie szkoleń dla pracowników przedszkola,
 7. Organizowanie zajęć, imprez i działań zmierzających do ochrony środowiska.

§ 11

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 9 i 10 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego Statutu.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający więcej niż jeden rok;
 4. Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
Osoba skreślona lub wykreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 2 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. 1/3 członków Stowarzyszenia.
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwot zaciąganych zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. Inne, wynikając z niniejszego Statutu.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd poprzez ogłoszenie publiczne w zwyczajowo przyjętej formie:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków
 2. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z 3 – 9 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swego grona Prezesa, od jednego do trzech Wiceprezesów i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym w Zarządzie, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, np. z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Składki członkowskie,
  2. Darowizny, zapisy i spadki,
  3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  4. Dotacje.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową orz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

W Stowarzyszeniu bezwzględnie zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34

Składki Członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg. zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 35

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i innego Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późn. zm.).

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3