oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku  /terminy, procedury/

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z Harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka Zarządzeniem Nr 20/01/2024 z dnia 30.01.2024 r.

  1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2024 - 22.02.2024 r. deklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
  2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2024/2025.
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2024 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03 – 15.03.2024 r. (dostępny do pobrania od 1.03.2024 na stronie internetowej Przedszkola spp3.sanok.pl zakładka Dla rodzicówRegulamin rekrutacji).
  4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
  5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.
  6. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej spp3.sanok.pl zakładka Rekrutacja 2024 - 2025

mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

Sanok 1.02.2024 r.

INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku w związku z licznymi zapytaniami Rodziców informuje, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 3 przewidziany jest na miesiąc sierpień 2024.

Szczegóły dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny  zostaną podane na stronie internetowej w terminie późniejszym.

 

Mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

Sanok  09.01.2024r.

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości, refleksji oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Nasze przedszkole od lat pielęgnuje tradycyjne zwyczaje i rytuały świąteczne. Tegoroczna  uroczysta Wigilia odbyła się w dwóch terminach, w środę 13 grudnia przy ulicy Kochanowskiego, natomiast 15 grudnia w placówce przy ulicy Podgórze. Uroczysty dzień uświetnił występ grup VII „Elfy” i VIII „Nutki” oraz grupy XIV „Dzwoneczki”, które przedstawieniem jasełkowym wprawiły widzów w świąteczny czas.  Pani Dyrektor Janina Milczanowska wraz z zastępcą Dyrektora  Panią Marzeną Zając i Panią Marzeną Buczek powitała wszystkich  zaproszonych gości.  Nasze przedszkole miało zaszczyt gościć Burmistrza Miasta Sanoka – Pana Tomasza Matuszewskiego, zastępcę Burmistrza Miasta Sanoka – Panią Jowitę Nazarkiewicz, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Andrzeja Romaniaka, Panią Naczelnik Wydziału  Edukacji, Kultury i Turystyki Panią Irenę Penar oraz jej zastępcę  Panią Joannę Fuksa, emerytowaną Panią Dyrektor Przedszkola Nr 3 – Małgorzatę Pietrzycką oraz Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Jerzego Szwarca i jego zastępcę Pana Damiana Chorążaka. Jasełka wprowadziły wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Przedszkolaki otrzymały słodkie upominki od zaproszonych gości. Po obejrzeniu występu i złożonych życzeniach wszystkie grupy udały się do swoich sal  na wspólną Wigilię, która rozpoczęła się od  łamania  opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. Przy dźwiękach kolęd dzieci spożywały tradycyjne dania wigilijne: barszcz  z uszkami, pierogi i rybę.

 

Foto - Kochanowskiego >>>

 Foto - Podgórze >>>

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 informuje, że w związku z wprowadzeniem na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE CRP na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.). 

obowiązuje bezwzględny  zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym. Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola.

Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Należy się liczyć także z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.  Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia będą  zgłaszane Policji.                                             

mgr Janina Milczanowska

Dyrektor Przedszkola

UWAGA RODZICE!

Nowy numer konta Rady Rodziców

Bank Pekao S.A.    41124023401111001124266044

 

Ogłoszenie:

Informujemy Rodziców, że z dniem 01.09.2023 ulega zmianie numer konta bankowego Rady Rodziców, 

Bank Pekao S.A.    41124023401111001124266044

Bardzo prosimy, aby na powyższe konto wpłacać składki ustalone na zebraniu Rady Rodziców.

Składkę na Radę Rodziców można dokonać w następujących ratach:

- I rata do 31.10.2023r. (75zł.),  

- II rata do 31.01.2024r. (75zł.)

- rata związana z grudniową niespodzianką dla dzieci - do 31.10.2023r. (75 zł.)

 

Przewodniczący Rady Rodziców:

Jerzy Szwarc

SZANOWNI RODZICE

Numer konta na który należy zrobić przelew za przedszkole, do każdego 10 dnia następnego miesiąca.

 

Np.: za wrzesień należy zrobić przelew  od 01.10 - 10.10.2023r.,  za październik od 02.11 - 10.11.2023r. itd.

44 1240 1792 1111 0011 0328 1909

Informacja z kwotą odpłatności będzie wysyłana pocztą elektroniczną na e-mail podany przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia.

 

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PŁATNOŚCI.

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3